Saturday, November 6, 2010

逝者如斯夫,不捨晝夜

時為帶雨仲秋。晚膳後徐步返家,驀然驚覺吾人業已中年。吾與拙荊結縭三年膝下猶虛,故不知年月如白駒過隙,然則朋儕或弄璋或弄瓦,恰如杜子美詩云:昔別君未婚,兒女忽成行。吾等回首不禁瞠目結舌。

子曰:三十而立,四十不惑。又曰:學而不思則惘,思而不學則殆。立者,何可立乎?惑者,云何為惑?今吾等不知命,不知天,不知學,不知思;見愈貧則愈倨,見愈富則愈恭。從心所欲不逾矩,難矣!

昔,子在川上曰:逝者如斯夫,不捨晝夜;俱舍論亦云一指彈有四百剎那。人生苦短,當念念於茲。

No comments: